A Scotsman, an Irishman and a Bulgarian go LARPing.